Decret de creació de l'observatori

Decret de creació de l'observatori

La creació de l'Observatori de Bretxa Digital és necessària per a potenciar el coneixement sobre les causes i conseqüències de la bretxa digital, així com per a plantejar programes i estratègies de reducció d'aquesta. Per aquest motiu s'ha dut a terme la tramitació del projecte del Decret del Consell, de creació de l'observatori de bretxa digital de la Comunitat Valenciana

L'Observatori de Bretxa Digital es configura com un òrgan de caràcter col·legiat i consultiu depenent de la conselleria competent en matèria d'innovació, universitats, ciència i societat digital, que li prestarà els mitjans tècnics, materials i humans que necessite per al desenvolupament de les seues funcions, a través de la direcció general per a la lluita contra la bretxa digital a la qual es troba adscrit. Aquest observatori durà a terme les tasques que se li encomanen i ha de servir de plataforma per a planificar, estudiar i analitzar l'entorn i la realitat socioeconòmica valenciana en matèria de bretxa digital, i col·laborar així en les tasques que complisca qualsevol altre organisme públic.

Imagen decreto de creacion