Objectius

Objetivos

L'Observatori de Bretxa Digital té com a objectiu conéixer, entre altres aspectes, la situació a la Comunitat Valenciana en termes quantitatius i qualitatius de la bretxa digital en matèria d'ús, adquisició de competències digitals i bon ús de les TIC, la distribució territorial d'aquesta problemàtica i els indicadors que es determinen en les polítiques públiques d'avanç de la societat digital i de lluita contra la bretxa digital de la Generalitat, depenent de la conselleria competent en matèria d'innovació, universitats, ciència i societat digital.

La bretxa digital en l'actualitat és una de les principals causes d'acceleració de la desigualtat i d'ampliació de bretxes socials. Per això, promoure la inclusió digital com a factor d'inclusió social s'ha determinat com un dels principals objectius. De fet, l'ús de les TIC pot ajudar a millorar la qualitat de vida d'aquelles persones en risc d'exclusió, les seues relacions socials i les seues possibilitats de promoció.

Per a això és necessari treballar pel desenvolupament d'una societat digital inclusiva basada en la igualtat d'oportunitats, millorant la capacitat de cooperació entre tots els sectors de la ciutadania i contribuint en la planificació estratègica de les polítiques públiques en matèria de lluita contra la bretxa digital.

Imagen objetivos